سیستم پساپالایش DPF+SCR

از این سیستم جهت کاهش توامان PM و NOX استفاده می شود. سیستم DPF می تواند به صورت PASSIVE یا ACTIVE انتخاب گردد.

در شکل زیر نمایی از شماتیک این سیستم آورده شده است. پروسه کنترل پاشش اوره توسط واحد مرکزی (ECU) انجام می گیرد: