انواع ابزار ماشینکاری

توضیحات

شرکت هونام پارت خودرو با داشتن نیروهای خبره و با تجربه، آماده است تا در زمینه های ذیل با صنایع خودروسازی و تولیدی کشور همکاری نماید:

  • اراﯾﻪ ﭘﺮوﺳـﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻨﮑﺎري ﻗﻄﻌﺎت ﺻـﻨﻌﺘﯽ
  • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳـﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻓﯿﮑﺴـﭽﺮﻫﺎي ﻣﺎﺷـﯿﻨﮑﺎري
  • ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳـﺎﺧﺖ ﮔﯿﺞ و ﻓﯿﮑﺴـﭽﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
  • ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب و آﻣﻮزش اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎري.
  • تامین اﻧﻮاع اﺑﺰار ﻫﺎي ﻣﺨﺼـﻮص اﯾﻨﺴـﺮﺗﯽ و ﺑﺮﯾﺰ ﺷـﺪه  ﺑﺮاي ﻣﺎﺷـﯿﻨﮑﺎري ﻗﻄﻌﺎت  ﭼﺪﻧﯽ وآﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳـﺎزي و داراي ﮐﺎﻧﺴـﭙﺖ وﯾﮋه ﺑﺮاي اﺑﺰار ﻣﺨﺼـﻮص ﺳـﯿﺖ و ﮔﺎﯾﺪ، Camshaft و Crankshaft، هولدرهای

ﺿﺪ ارﺗﻌﺎش و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪوﻻر ﺑﻮرﯾﻨﮓ

  • تامین اﺑﺰارﻫﺎي ﻓﺮز اﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎري ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻮرﺑﯿﻦ و ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ
  • تامین انواع ابزارهای خانکشی ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﮔﺮد و ﺗﺨﺖ ، قلاویز زنی، برقو زنی ، ﮔﺎﻧﺪرﯾﻞ ﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﺳـﻮراخ ﮐﺎري ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ ﺳـﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷـﻮ(اﯾﻨﺴـﺮﺗﯽ)، رﻧﺞ ﮐﺎﻣﻞ  اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﯿﺮﺷـﯽ  ﻣﺎﺷـﯿﻨﻬﺎی CNC، هولدرهﺎي ﻣﺪول ﻣﺎﭘﺎﻟﯽ، ﺷـﯿﺮﯾﻨﮏ ﻓﯿﺖ، هیدرولیکی)، اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺮاش و ﻓﺮز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روز دﻧﯿﺎ

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انواع ابزار ماشینکاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *